2024-06-07

  کارگران ساختمانی مشمول و غیرمشمول قوانین بیمه‌ اجتماعی کارگران ساختمانی

  برگرفته از بخشنامه جامع کارگران ساختمانی به شماره:   10210‏/99‏/1000    تاریخ:  30‏/10‏/1399 موضوع: تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه­‌ها و دستورهای اداری بیمه­…
  2024-06-07

  کارگران ساختمانی – تعاریف و کلیات

  برگرفته از بخشنامه جامع کارگران ساختمانی به شماره:   10210‏/99‏/1000    تاریخ:  30‏/10‏/1399 موضوع: تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه­‌ها و دستورهای اداری بیمه­…
  2024-05-04

  بخشنامه کارگران ساختمانی

  شماره:   10210‏/99‏/1000    تاریخ:  30‏/10‏/1399 حوزه: معاونت بیمه‌­ای موضوع: تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه­‌ها و دستورهای اداری بیمه­ اجتماعی کارگران…
  2024-05-04

  بخشنامه بیمه رانندگان

  شماره: ‏110/‏1400/‏1000 تاریخ:‏14/‏01/‏1400 حوزه: معاونت بیمه‌ای موضوع: تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و…
  2023-05-05

  ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران: بخش اول

  تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان مقدمه مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب 0۳‏‏‏‏‏‏/0۴‏‏‏‏‏‏/1۳۵۴ در…
  2023-05-05

  ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران: بخش دوم

  قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) مقدمه در اجرای مواد ۳۸ و ۴1 قانون تأمین اجتماعی…
  2023-05-05

  ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران: بخش سوم

  قراردادهای مصادیق ماده (۴7) قانون تأمین اجتماعی در اجرای مواد ۳۸ و ۴7 قانون تأمین اجتماعی و به‌منظور نظارت بر…
  دکمه بازگشت به بالا
  chat